Prognozy wynagrodzeń minimalnych w Europie na 2013 rok

 

Płaca minimalna jest to najniższa, legalna stawka godzinowa, tygodniowa lub miesięczna jaką pracownik może otrzymywać w postaci wynagrodzenia za pracę. Zwolennicy płac minimalnych przytaczają fakty, iż przyczynia się ona do redukcji ubóstwa oraz zmusza przedsiębiorstwa do zwiększania wydajności. Przeciwnicy natomiast są zdania, że zbyt wysoki poziom wynagrodzenia minimalnego może powodować wzrost bezrobocia, szczególnie wśród pracowników, którzy mają niską wydajność, są niedoświadczeni bądź w jakimś stopniu niepełnosprawni.

Mimo iż to narzędzie jest stosowane przez wiele krajów, to jednak nie wszystkie kraje europejskie stosują płacę minimalną.

W Finlandii, Islandii, Norwegii i Szwecji nie ma ustanowionej płacy minimalnej to jednak prawo wymaga by wszyscy pracodawcy płacili minimalne wynagrodzenia ustanowione w drodze publicznych negocjacji. Niemcy również nie mają płac minimalnych, z wyjątkiem pracowników budowy, elektryków, dozorców, dekarzy i listonoszy, są one ustanowione w sposób podobny do przykładu Finlandii. Podobnie we Włoszech, gdzie prawo nie narzuca płacy minimalnej, jednak w każdym sektorze prowadzone są negocjacje, które w efekcie ustanawiają płacę minimalną, osobno dla każdego sektora. Nie inaczej jest w Szwajcarii, która prawnie nie narzuca minimalnego poziomu wynagrodzeń, jednak drogą negocjacji publicznych ustanawia je, przy czym, wykwalifikowani pracownicy mogą liczyć na wynagrodzenie o ponad 1000 franków szwajcarskich większe niż ci niewykwalifikowani.

 

Poniższe zestawienie prezentuje przebieg zmienności poziomu płac minimalnych w krajach Europy oraz w Stanach Zjednoczonych.

Patrząc na wykres można wszystkie zebrane kraje podzielić na 3 rozłączne grupy według poziomu płacy minimalnej:

  1. Płaca minimalna do 500 €,
  2. Płaca minimalna od 500 € do 1000 €,
  3. Płaca minimalna powyżej 1000 €.

 

Płaca minimalna do 500 €

Kraje charakteryzujące się najniższym poziomem minimalnego wynagrodzenia to: Bułgaria, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Rumunia, Słowacja, Węgry oraz Turcja. Jeszcze 10 lat temu, praktycznie żaden z tych krajów nie miał płacy minimalnej wyższej niż 200 € na miesiąc. W 2002 roku w Rumunii i Bułgarii płaca minimalna wynosiła zaledwie 50 € miesięcznie. Dla porównania w tym samym czasie w Polsce było to niemal 220 €. Obecnie Rumunia i Bułgaria nadal są krajami o najniższej płacy minimalnej, która w ciągu 10 lat nieustannie rosła, aż do dzisiejszego poziomu 140-160 €. Nasze prognozy wskazują, że tendencja wzrostowa utrzyma się i rok 2015 powinien przynieść ze sobą przekroczenie progu 200 €, przynajmniej w przypadku Rumunii, gdyż Bułgaria powinna ten poziom osiągnąć 2-3 lata później. Litwa od 2008 roku utrzymuje stabilnie ten sam poziom płacy minimalnej wynoszący 231 €. W latach 2001-2007 nie przekraczał on 200 €, jednak na przełomie 2007 i 2008 zanotowany został znaczny przyrost wynagrodzenia minimalnego, który według naszych prognoz, utrzyma się przez kilka kolejnych lat. Sąsiedzi Litwinów, Łotysze mają bardzo podobną sytuację. W prawdzie od 2008 roku mogą oni się pochwalić wyższym wynagrodzeniem minimalnym niż Litwini, jednak różnica jest nieznaczna. W okresie do 2008  przewaga jednych nad drugimi się zmieniała. Jednak prognozy wskazują, że do 2015 roku wynagrodzenie minimalne wzrośnie o 60 € i będzie wynosiło 345 €. Estonia i Słowacja w 2001 roku miały omawiane wynagrodzenie na poziomie 100 € miesięcznie i choć nie są terytorialnymi są siadami, to jednak powiązanie jest znaczne, gdyż niemal do 2009 roku w obu krajach była identyczna dynamika przyrostu wynagrodzeń minimalnych, jak i ich poziom. Różnice zaczęły się pojawiać właśnie w 2009 roku, kiedy to Słowacy przekroczyli próg 300 €. Obecnie minimalne wynagrodzenie Słowaka musi wynosić 327 €, a do 2015 roku wzrośnie jeszcze do 412 €. W Estonii od 2009 roku płaca minimalna nie ulegała poważnym zmianom, jedynie na przełomie 2011 i 2012 roku  wzrosła ona do 290 €. Słaba dynamika wzrostowa będzie się utrzymywać, przez co w 2015 roku Estończyk będzie mógł zarobić minimalnie niecałe 315 € w miesiącu. Turcja mimo, że nie leży w Europie, została ujęta w zestawieniu. Turcy są krajem w którym wynagrodzenie minimalne jest najwyższe (wśród krajów ze swojej grupy). Już w 2001 roku przekraczało ono 200 €, a od 2004 niemal cały czas jest wyższe o około 50 € od tego otrzymywanego w pozostałych krajach z tej grupy. Według naszych prognoz to właśnie Turcja w tej grupie powinna jako pierwsza przekroczyć poziom 400 € i to w przyszłym roku. Kraje które geograficznie leża w okolicach środka Europy, również pod względem płac minimalnych znajdują się po środku zestawienia (w swojej grupie), chodzi o Polskę, Czechy i Węgry. W tych krajach minimalne wynagrodzenie jest na podobnym poziomie niezależnie jaki przedział czasowy byłby analizowany. Od 2008 roku Polska jest liderem w tej trójce, jednak przewaga jest nieznaczna. Prognozowane wartości pensji minimalnej ulegną poprawie, gdyż we wszystkich trzech krajach ujawnia się tendencja wzrostowa. W szczególności w przypadku Polski, tendencja ta ma wykres bardziej stromy niż w przypadku Czech i Węgier, a to świadczy o szybkich wzrostach. Co prawda przekroczenie progu 400 € prawie na pewno nie nastąpi do 2015, jednak wtedy bardzo mocno zbliżymy się już do tego poziomu.

 

Płaca minimalna od 500 € do 1000 €

Wynagrodzenie minimalne między 500 € a 1000 € występuje w: Grecji, Hiszpanii, Malcie, Portugalii, Słowenii i Stanach Zjednoczonych. Choć USA nie leżą w Europie, to jednak pojawiają się w zestawieniu z kilku powodów. Przede wszystkim Gospodarka USA to jedna  z największych gospodarek światowych, do tego dla wielu osób Stany Zjednoczone to kraj marzeń i lubią sobie porównywać koszty życia w USA i w swoim kraju. Wśród wymienionych krajów to właśnie Stany Zjednoczone charakteryzują się najwyższym minimalnym wynagrodzeniem, które wynosi obecnie niemal 1000 €. Od 2003 roku spadało ono do poziomu 650 € (w 2005 r.), a następnie od 2008 r. zaczęło wracać do poziomu sprzed spadku (czyli właśnie 1000 €). W okresie 2004-2008 płaca minimalna w Stanach Zjednoczonych była niemal na takim samym poziomie jak w pozostałych krajach z tej grupy. Nasze prognozy wskazują, że poziom 1000 € nie zostanie przekroczony w USA do co najmniej 2015 roku. Mimo tego USA pozostaną liderem w swojej grupie przez kolejnych kilka lat, gdyż prognozy dla pozostałych krajów nie wskazują na szybkie osiągnięcie poziomu 1000 €. Kraje takie jak Hiszpania, Malta i Portugalia z roku na rok podnoszą poziom minimalnego wynagrodzenia. Choć obecnie różnice między tymi krajami pod względem minimalnych pensji wynoszą około 200 € to z upływem czasu będą one malały, gdyż Hiszpania i Malta będą miały wolniejsze przyrosty niż Portugalia, dzięki czemu uda jej się dogonić poprzednie 2 kraje. W dłuższej perspektywie, według naszych prognoz, okres 4 lat nie wystarczy do osiągnięcia poziomu 800 € w żadnym z tych krajów. Uda się to jednak Słowenii, która już rok temu zaliczyła znaczny wzrost z 600 € w 2010 r. do 750 €. Przekroczenie 800 € w Słowenii nastąpi już w przyszłym roku, do tego tempo przyrostów będzie znaczne (około +30 € rocznie), przez co już w 2015 roku osiągnięty zostanie poziom 860 €. Tak optymistycznie nie będzie jedynie w Grecji, w której od 2008 roku notowane są spadki minimalnego wynagrodzenia (około -30 € rocznie), które w ciągu 4 lat doprowadziły do spadku z 680 € w 2008 roku do 575 € obecnie. Zły stan greckiej gospodarki oraz kryzys w całej UE przyczynia się do kolejnych spadków, które są prognozowane do niemal 550 € do 2015 roku. Jednak nie jest to najgorsza sytuacja, gdyż w dalszym ciągu Grecy będą mogli liczyć na minimalne wynagrodzenie wyższe niż to otrzymywane do 2001 roku (544 €).

 

Płaca minimalna powyżej 1000 €

Kraje charakteryzujące się najwyższymi płacami minimalnymi są kraje uznane za najbogatsze tj.: Belgia, Francja, Holandia, Irlandia, Luksemburg i Wielka Brytania. 

Wielka Brytania jest najsłabszym krajem w swojej grupie, pod względem wynagrodzenia minimalnego, gdyż Brytyjczycy mogą liczyć na około 1200 € minimalnej pensji. Jest to wynik o co najmniej 200 € niższy niż w pozostałych krajach z tej grupy. Obecny poziom minimalnego wynagrodzenia jest konsekwencją dużego spadku z 2008 roku, kiedy to doszło do obniżki o około 300 €. Jest to jedyny taki przypadek w tej grupie. Pozostałe kraje wykazują wyraźne trendy albo wzrostowe albo utrzymanie poziomu sprzed 3-4 lat. Od 2009 gospodarka i rynek pracy w Wielkie Brytanii odbudowują się, jednak nasze prognozy wskazują, że do 2015 roku płaca minimalna nie przekroczy poziomu 1250 €, a jedynie będzie oscylować raz bliżej, raz dalej tej wartości. Drugi kraj wyspiarski - Irlandia, charakteryzuje się dużo wyższym poziomem wynagrodzeń oraz większą stabilnością, gdyż od 2008 roku wynagrodzenie minimalne nie uległo zmianom i jest bliskie 1500 €. Belgia, Francja i Holandia to kraje niemal identyczne pod względem minimalnych wynagrodzeń. Od 2001 roku te trzy kraje nie różniły się o więcej niż 100 €, obecnie różnica ta jest jeszcze mniejsza. Do tego przyrosty i prognozy mają tą samą dynamikę i odnoszą się do niemal identycznych wartości. Liderem w swojej grupie, jak i w całym zestawieniu jest Luksemburg. który ciągle utrzymuje tendencję wzrostową, do tego jest jedynym krajem w którym pensja minimalna jest większa niż 1500 € (obecnie 1800 €), a prognozy wskazują, że tempo przyrostów (około +50 € rocznie) utrzyma się przez kolejnych kilka lat, i prawdopodobnie w 2016 roku Luksemburg jako pierwszy kraj w Europie będzie mógł się pochwalić wynagrodzeniem minimalnym na poziomie 2000 € i bardzo długo będzie jeszcze jedynym krajem z takim wynikiem.

 

Przyglądając się wynagrodzeniom za granicą należy zawsze mieć na uwadze koszty życia w danym kraju oraz siłę nabywczą lokalnej waluty. Gdyż może się okazać że zarabiając około 20 tys. koron norweskich (około 11 tys. złotych) w Norwegii będziemy żyli na takim poziomie jak w Polsce żyje się za 2800 zł. Stąd sama wartość 1000 € jako minimalnej pensji dla nas może być bardzo korzystna, jednak w kraju w którym jest oferowana, może okazać się ledwo wystarczającą do życia.

Źródło:  Eurostat

Prognostic.pl

Średnia (0 Głosy)
Średnia ocena to 0.0 gwiazdek z 5.


Brak komentarzy. Bądź pierwszy.